Stipendiater 2010

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2010

Ur Hildebrandsfonden

Cecilia Ljung, 5000 kr
Resa till Gotland för inventering av tidigkristna gravmonument.

Ing-Marie Nilsson, 5000 kr
Inventeringsresa av tidigmedeltida dopfuntar i Halland.

Peter D’Agnan, 5000 kr
Fosfat- och metallkartering på Gotland för att identifiera medeltida
hamn- och fiskelägen.

Ylva Sjöstrand, 5000 kr
Studieresa till Finland till hällmålningar.

Miriam Hoffmann, 6000 kr
Studieresa till Sverige för forskning kring medeltida målningar med
anknytning till Lübeck.

Lars Nylander, 5000 kr
Forskningsresa till kyrkor i Götaland för studium av medeltida träskulptur.

Stipendiater 2009

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2009

Ur Hildebrandsfonden

Björn Gustafsson, 4400 kr
Resa till Oslo för studium av skelettmaterial från smedsgravar.

Andreas Viberg, 5000 kr
Georadarundersökning av husgrunder i Fornsigtuna.

Henrik Alexandersson, 4000 kr
Inventering i norra Bohuslän av kyrkolandskapets etableringsproces.

Eeva Salmi, 10000 kr
Publikation av svenska skatt och lösfynd med mynt präglade i Åbo.

Hedvig Ehrenheim, 5000 kr
Avhandling om Greek incubation rites in Classical and Hellenistic times.

Jessica Fröberg, 3950 kr
Medeltidssymposium i Tallin

Stipendiater 2008

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2008

Ur Hildebrandsfonden

Sarah Croix, 2500 kr
Runologiskt inventeringsarbete i Frankrike.

Ulf Fransson, 5000 kr
Arbete om Ångermanländsk förhistoria.

Cecilia Ljung, 2500 kr
Arbete omTidigkristna gravmonument.

Jean Soulat, 2500 kr
Runologiskt inventeringsarbete i Frankrike.

Julia Trinkert, 5000 kr
Inventering av Källunge medeltida kyrkinventarier.

Ann-Mari Hållans Stenholm, 2500 kr
Avhandling om förfäderskult

Stipendiater 2007

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2007

Ur Hildebrandsfonden

Christine Ekholst, 5000 kr
Avhandlingsarbete om Kön i nordisk medeltida straffrätt.

Eva Lindkvist-Sandberg, 1600 kr
Avhandlingsarbete om nunnorna i Vadstena kloster.

Nanouschka Myrberg, 5700 kr
Avhandlingsarbete om Gotlands första myntning.

Carina Olson, 5000 kr
Avhandlingsarbete om det osteologiska materialet från Ajvide stenåldersboplats.

Stipendiater 2006

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2006

Ur Hildebrandsfonden

Tony Björk, 5000 kr
Avhandlingsarbete om Istabygravfältet, Blekinge.

Evert Lindkvist, 5000 kr
Avhandlingsarbete om romanska stenskulpturer på Gotland.

Petra Nygård, 5000 kr
Arbete om arkeologin i Österbotten.

Johan Wallin, 5000 kr
Arbete med Hagestadsprojektets medeltidsdel.

Stipendiater 2005

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2005

Ur Hildebrandsfonden

Anna Arnberg, 5000 kr
Forskningsresa till Gotland för studium av gravfält från tidig järnålder.

Kim von Hackwitz, 5000 kr
Fältarbete i mellanneolitiska miljöer kring Hjälmaren.

Leif Häggström, 5000 kr
Förstudie avseende post-doktorellt arbete om Viskan som forntida kommunikationsled.

Anna Ihr, 6000 kr
Bearbetning av glas och keramik från Lödöse.

Inga Lindén Nilsson, 6000 kr
Forskning kring medeltida träskulptur i Hallands kyrkor.

Oscar Ortman, 6000 kr
Avhandlingsarbete om Åke Fredsjö som arkeolog.

Susanne Selling, 1000 kr
Delta i 2:a nordiska doktorandmötet i Tanum och där ventilera sitt avhandlingsämne.

Eva Stensköld, 6000 kr
Forskning kring kopplingen mellan neolitiska flintdolkar och könsbestämda gravar i Syd- och Mellansverige.

Mia Åkestam, 6000 kr
Inventeringsresor för avhandlingsarbetet ”Bilden av bebådelsen”.

Stipendiater 2004

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2004

Ur Hildebrandsfonden
Axelsson, Roger, fil. kand. 5.000 kr
Doktorandstudier om frälset i senmedeltidens Sverige.
Cederholm, Mathias, fil. kand. 5.000 kr
Arbetsstipendium för avh. Människor-makt-modernitet.

Fernstål, Lotta, fil. kand. 2.000 kr
Resa till Haderslev museum.
Fransson, Ulf, fil. kand. 5.500 kr
Fosfatkartering av bebyggelselägen i Ångermanälvens dalgång.

Hjulström, Björn, fil. kand. 3.000 kr
Forskningssymposium i biomolekulär arkeologi i Amsterdam.
Holm, Olof, fil. kand. 5.000 kr
Forskning om medeltidens sockenkyrkor i Medelpad.

Molnar, Petra, fil. kand. 10.000 kr
Svepelektrontimmar för tandmaterial från Ajvide på Gotland.
Olausson, Michael, fil. dr. 10.000 kr
Bearbetning av B. Schnittgers borgundersökningar i Ög.

Schmidt-Sabo, Katalin, fil. kand. 5.000 kr
Doktorandarbete om den medeltida byn som fenomen.

Selling, Susanne, fil. kand. 3.000 kr
Studieresa till bronsålderslokaler i England.
Öberg, Jan, fil. kand. 5.000 kr
Arbetsstipendium för studier av Albertus Pictor.

Ur Aron Anderssons minnesfond
Holm, Olof, fil. kand. 5.000 kr
Forskning om medeltidens sockenkyrkor i Medelpad.

Ur Birger Nermans minnesfond
Andersson, Helena, fil. kand. 3.500 kr
Resa till Gotland för avhandlingsarbete om Gotlands stenålder.
Rundkvist, Martin, fil. dr. 1.500 kr
Resa till Ålands museum för studie av vendeltida spännen.

Ur Inga Sernings minnesfond
Lowe Fri, Maria, fil. kand. 4.000 kr
Kurs i forntida smide vid Bäckedals folkhögskola.

Stipendiater 2003

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2003

Ur Hildebrandsfonden (arkeologi)
Andersson, Fredrik fil. kand. 3000 kr
Arkeologiskt fältarbete på Gotland.

Andersson, Gunnar fil. kand. 10.000 kr
Arbetsstipendium för publikation om guldstatyetter.

Andersson, Pia fil. kand 3.000 kr
Arkeologiskt fältarbete i Turkiet.

Androshchuk, Fedir rysk FD 1.712 kr
Bildscanning, vedarts- och textilanalyser beträffande vikingatida svärd.

Arnberg, Anna fil. kand. 4.500 kr
Deltagande i EAA-konferens i ST Petersburg.

Back-Danielsson, Ing-Marie fil. kand. 4.800 kr
Bildkostnader för doktorsavhandling.

Ekengren, Fredrik fil. kand. 4.000 kr
Forskningsresa till Danmark för materialinsamling till avhandling om kulturmötet romare-germaner.

Hallgren, Fredrik fil. kand. 768 kr
Ceramologisk analys av trattbägarkeramik och vedartsanalyser.

Olsson, Carina fil. kand. 4.000 kr
Analyser av torskotoliter.

Sanmark, Alexandra engelsk Dr 4.500 kr
Deltagande i konferensen Kristendomen i Danmark före 1050 (Roskilde) samt 38th International Congress on Medieval Studies (Kalimazoo, USA)

Ur Hildebrandsfonden (konsthistoria)
Sandquist-Öberg, Christina 1.304 kr
Resor för Albertus Pictor-studier.

Nilsson, Inga fil. mag. 6.000 kr
Arbete med halländska kyrkoinventarier.

Ur Aron Anderssons minnesfond
Sandquist-Öberg, Christina 3.696 kr
Resor för Albertus Pictor-studier.

Ur Birger Nermans minnesfond
Hallgren, Fredrik fil. kand. 4.032 kr
Ceramologisk analys av trattbägarkeramik och vedartsanalyser.

Ur Inga Sernings minnesfond
Androschuk, Fedir rysk FD 2.688 kr
Bildscanning, vedarts- och textilanalyser beträffande vikingatida svärd.

Stipendiater 2002

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2002

Herman Bengtsson 10.000 Hildebrandsfonden

Sophie Bergerbrant 4.500 Hildebrandsfonden

Liselotte Bergström 4.500 Hildebrandsfonden

Björn Feldt 5.000 Hildebrandsfonden

Lotta Fernstål 3.000 Hildebrandsfonden

Ingrid Gustin 4.500 Hildebrandsfonden

Gunilla Hallin 3.000 Hildebrandsfonden

Anna Kjellström 4.500 Hildebrandsfonden

Eva Lindqvist-Sandgren 3.000 Hildebrandsfonden

Neil Price 4.500 Hildebrandsfonden

Eva Stensköld 1.000 Hildebrandsfonden

Åsa Wall 4.500 Hildebrandsfonden

Tove Werner 4.500 Hildebrandsfonden

Louise Ströbeck 5.600 Birger Nermans minnesfond

Lena Berg 4.400 Inga Sernings minnesfond

Eva Lindqvist-Sandgren 6.500 Aron Anderssons minnesfond