2010 Professor Dick Harrison

Pris till historikern Dick Harrison I samband med Svenska Fornminnesföreningens heldagssymposium om Birger Jarl på Medeltidsmuseet i Stockholm den 28 november, tilldelades historikern, professorn och författaren Dick Harrison Svenska Fornminnesföreningens Monteliusmedalj. Medaljen, so
Read More

2009 Professor Stig Welinder

Professor emeritus Stig Welinder tilldelas Monteliusmedaljen för sina mångåriga och betydelsefulla insatser för svensk arkeologi, inte minst från sin tid vid Mittuniversitetet (tidigare Mitthögskolan). Welander är även paleobotaniker och etnohistoriker. För en bredare publik är han kä
Read More

2005 Professor Evert Baudou

Svenska Fornminnes Föreningens Montelius-medalj till Evert Baudou Svenska Fornminnes Föreningen har nu äran att utdela Montelius-medaljen till en av vår tids främsta arkeologer professor emeritus Evert Baudou i Umeå. Föreningen vill därmed markera sin uppskattning och respekt inför en
Read More

2004 Professor Björn Ambrosiani

Svenska Fornminnesföreningen har i dag den stora äran att utdela Monteliusmedaljen till professor Björn Ambrosiani. I mer än ett halvsekel har Björn intagit en central plats i svensk arkeologi. Några korta motiveringar kan vara på sin plats. För närmare 50 år sedan var svensk arkeolog
Read More

2003 Fil dr Marian Ullén

Marian Ullén kom som ung lundensisk forskare 1961 till Riksantikvarieämbetet med en fil. kand-examen i ämnena konsthistoria, arkeologi och pedagogik i bagaget, påbyggd med medeltidsarkeologi. Hon knöts 1963 till Sveriges Kyrkor som redaktör och forskare och fick börja med att ägna sig
Read More

2003 Professor Åke Hyenstrand

Åke Hyenstrand tilldelas Montelius-medaljen för att han under ett långt arbetsliv – haft ett djupt engagemang för vården av våra kulturminnen, – varit en frågvis, fantasifull och framstående forskare – och inte minst en engagerad och stimulerande lärare. Stockholm de
Read More

2003 Fil dr Ragnhild Boström

Ragnhilds far var jurist och farbrodern var Sixten Strömbom, museiman och professor i konsthistoria. Han arbetade bl a med nya tidens svenska porträttkonst och skrev Konstnärsförbundets historia. Men Ragnhilds konsthistoriska studier vid Stockholms högskola, påbörjade 1937, fick en an
Read More

2002 Professor Märta Strömberg

Professor Märta Strömberg är en av våra främsta arkeologer inom nordisk förhistoria. Hon tillhör den unika kategori forskare som behärskar detaljerad kunskap om en mängd olika forskningsfält, alltifrån stenålderns grav- och bosättningsmönster till medeltidens bondesamhälle. Exempel på
Read More

2002 Professor Brita Malmer

2002-02-20 Monteliusmedaljen har enligt ett enhälligt beslut av Svenska Fornminnesföreningens styrelse tilldelats professor Brita Malmer, Lidingö. Malmer, som är född i Malmö, bedrev sina studier i bl a nordisk arkeologi och historia vid Lunds universitet. Hon blev fil. lic. 1953 och
Read More

2000 Professor Berta Stjernqvist

2000 Professor Berta Stjernqvist
Read More

1995 Professor Mats P. Malmer

1995 Professor Mats P. Malmer
Read More

1994 Professor Ian Hodder

1994 Professor Ian Hodder
Read More

1993 Sir David Wilson

1993 Sir David Wilson
Read More

1990 Professor Louis Binford och överantikvarien Sverker Jansson

1990 Professor Louis Binford och överantikvarien Sverker Jansson
Read More

1987 Professor Jüri Selirand

1987 Professor Jüri Selirand
Read More

1986 Professor Sten Karling, direktör Einar Kjellén och professor Michael Müller-Wille

1986 Professor Sten Karling, direktör Einar Kjellén och professor Michael Müller-Wille
Read More

1980 Professor Greta Arwidsson

1980 Professor Greta Arwidsson
Read More

1975 Professor Wilhelm Holmqvist

1975 Professor Wilhelm Holmqvist
Read More

1970 Professor Birger Nerman

1970 Professor Birger Nerman
Read More

1962 HM Konung Gustaf VI Adolf

1962 HM Konung Gustaf VI Adolf
Read More

1952 Professor Hakon Shetelig

1952 Professor Hakon Shetelig
Read More

1951 Toni Schmid

1951 Toni Schmid
Read More

1947 Sven B.F. Jansson

1947 Sven B.F. Jansson
Read More

1944 K.E. Sahlström

1944 K.E. Sahlström
Read More

1941 Bengt Thordeman

1941 Bengt Thordeman
Read More

1939 Artur Nordén

1939 Artur Nordén
Read More

1936 Erik Lundberg

1936 Erik Lundberg
Read More

Stipendiater 2012

Styrelsen för Svenska Fornminnesföreningen har vid möte i Linköping den 4 februari 2012 beslutat att utdela nedannämnda stipendier huvudsakligen från Hildebrandsfonden, i tre fall med tillskott från andra namngivna fonder. Observera att stipendiemottagare har att inom året till stipen
Read More

Stipendiater 2011

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2011 Ur Hildebrandsfonden Elin Engström, 4000 kr Genusstudier avseende Eketorps borg. Martin Rundkvist, 4000 kr Föreläsningsturné i USA Ylva Sjöstrand, 4000 kr Studium av hällristningar i Kalifornien Ur Birger Nermans minnesfond Svante Fische
Read More

Stipendiater 2010

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2010 Ur Hildebrandsfonden Cecilia Ljung, 5000 kr Resa till Gotland för inventering av tidigkristna gravmonument. Ing-Marie Nilsson, 5000 kr Inventeringsresa av tidigmedeltida dopfuntar i Halland. Peter D’Agnan, 5000 kr Fosfat- och metal
Read More

Stipendiater 2009

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2009 Ur Hildebrandsfonden Björn Gustafsson, 4400 kr Resa till Oslo för studium av skelettmaterial från smedsgravar. Andreas Viberg, 5000 kr Georadarundersökning av husgrunder i Fornsigtuna. Henrik Alexandersson, 4000 kr Inventering i norra Bo
Read More

Stipendiater 2008

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2008 Ur Hildebrandsfonden Sarah Croix, 2500 kr Runologiskt inventeringsarbete i Frankrike. Ulf Fransson, 5000 kr Arbete om Ångermanländsk förhistoria. Cecilia Ljung, 2500 kr Arbete omTidigkristna gravmonument. Jean Soulat, 2500 kr Runologiskt
Read More