2012 Docent Lennart Karlsson

Lennart Karlsson mottog Montelius-medaljen av Svenska Fornminnesföreningen den 12.12. 2012 med följande prismotivering:

Docent Lennart Karlsson kände tidigt att han ville arbeta med bilder och utbildade sig därför till teckningslärare. Som sådan verkade han först några år i Arvika, men flyttade sedan till Stockholm. Här studerade han konstvetenskap vid universitetet och fördjupade sig i medeltidens konst. Han disputerade 1977 på en avhandling om Romansk träornamentik i Sverige med ett fint bildmaterial till stor del bestående av teckningar, som Lennart renritat efter foton.

Men hans storverk handlar om järnsmide. Medieval Ironwork in Sweden kom ut i två mäktiga band 1988, båda rikt illustrerade med foton och teckningar. Han var anställd vid Historiska Museet och arbetade under 1990-talet med att skapa det stora Bilddata-projektet. Han for med sin skåpbil runt i hela landet från Tornedalen i norr till det Skåne, han kommer ifrån, och fotograferade i färg all medeltida bildkonst i kyrkorna, framför allt på dopfuntar, altarskåp och kalkmålningar och på dörrarnas järnsmide. Allt är utlagt på nätet med uppgift om bildernas motiv och datering.

Lennart Karlsson gav 2009 ut Bilden av Maria, en mycket vacker bok med hans foton i fint färgtryck och klargörande text därtill. Och veckan innan han fick Montelius-medaljen for han till sitt förlag i Lund med manus och bilder till nästa bok, som kommer ut hösten 2013 med titeln Ecce homo och har krucifix som huvudtema.

2012 Professor emeritus Jan Svanberg

Motivering för tilldelandet av Svenska Fornminnesföreningens Oscar Monteliusmedalj till Jan Svanberg 25 april 2012.

Professor Jan Svanberg har på ett förtjänstfullt sätt under 21 års tid fungerat som ordförande i Svenska Fornminnesföreningen. Denna insats kvalificerar honom redan i och för sig synnerligen väl till att vid sin avgång från ordförandeposten erhålla föreningens Oscar Monteliusmedalj som ett tack för det hängivna arbete han ägnat föreningen. Det har också varit kutym att tidigare ordföranden avtackats på detta sätt. Men det finns minst lika starka vetenskapliga skäl till att tilldela honom medaljen. Svanberg har nämligen under sin ordförandetid gått från klarhet till klarhet inom den konstvetenskapliga disciplinen och uppehållit professurer i ämnet både i Stockholm och i Oslo. I båda fallen är det medeltidens konstutveckling och kulturhistoria som han framförallt vinnlagt sig om att beforska och förmedla. Detta har han gjort både inomvetenskapligt och extra muralt, i bägge fallen på ett förträffligt sätt. Pensionsåldern har långt ifrån medfört en lägre aktivitet på dessa områden. Snarare tvärsom. Jan Svanberg är den borne föreläsaren, han tycker om att docera och ha ett auditorium. Han förenar i sin person de positiva dragen hos den evige studenten, den professionelle reseledaren, den lärde humanisten och folkbildaren.

2011 Docent Claes Gejrot

Svenska Fornminnesföreningens Oscar Monteliusmedalj – nominering av mottagare 2011

Till styrelsen för Svenska Fornminnesföreningen

Undertecknad nominerar härmed docent Claes Gejrot till SFF:s Oscar Monteliusmedalj 2011. Gejrot är född 1960 och han är den nuvarande huvudredaktören sedan 2007 vid det så viktiga projektet Svenskt Diplomatarium vid Riksarkivet.

År 1988 disputerade Gejrot i latin vid Stockholms universitet på en utgåva av Vadstenadiariet – ”Diarium Vadstenense: the memorial book of Vadstena Abbey. Studia Latina Stockholmiensia 33”. En svensk utgåva av detta avhandlingsarbete utkom 1996. Utöver arbetet med Svenskt Diplomatarium har Gejrot exempelvis publicerat “Diplomata novevallensia the Nydala charters 1172Z1280 : a critical edition with an introduction, a commentary and indices” 1994 samt ”Dubia Regulae Salvatoris : två 1400Ztalstexter om maktfördelningen mellan abbedissa och generalkonfessor i ett birgittinkloster : textkritisk utgåva” 1990 – båda viktiga bidrag till kännedomen om medeltidens samhälle. Tillsammans med Sara Risberg och Mia Åkestam var Gejrot redaktör för den uppmärksammade volymen från symposiet i Stockholm 2007 om den heliga Birgitta: “Saint Birgitta, Syon and Vadstena : papers from a symposium in Stockholm 4Z6 october 2007”.

Gejrot leder även Penitentiarieprojektet. Den medeltida penitentiarian var ett av de många ämbetena inom det påvliga hovet, kurian, och behandlade ärenden som hade att göra med synder eller brott mot den katolska kyrkans lag, den kanoniska rätten. Normalt kunde sockenprästerna ge sina församlingsmedlemmar absolution, men i särskilt allvarliga fall hade inte de lokala prästerna eller ens biskoparna den befogenheten. Syndaren var då tvungen att vända sig till den påvliga kurian, och penitentiarieämbetet behandlade ärendet. Materialet är tidigare obearbetade och otillgängliga källor till svensk medeltidshistoria.

Gejrot har genom sina djupa kunskaper samt kontakter med studenter och andra forskare främjat medeltidsforskningen ur både historisk/arkeologisk och konstvetenskaplig vinkel.

Svenska Fornminnesföreningens beslut år 1947 att instifta en medalj till Oscar Montelius minne grundar sig på en vilja att belöna framstående insatser på föreningens intresseområden, främst arkeologisk, men även den yttre kulturminnesvården och museiväsendet. Docent Gejrots engagemang inom latinet stöttar många av de övriga universitetsdisciplinerna i en sann tvärvetenskaplig och mycket givande anda.

Stockholm den 2 mars 2011
Frédéric Elfver
Ledamot, Svenska Fornminnesföreningen

2011 Professor Knut Drake

Knut Drake, nu 84 år, har av Svenska Fornminnesföreningen belönats med medaljen till Oscar Montelus minne på grund av en sällsynt lång, fruktbringande och ingalunda avslutad verksamhet i Åbo som byggnadshistorisk forskare, museiman och akademisk lärare. Efter skolgång i födelsestaden Helsingfors påbörjade han sina akademiska studier vid universitetet där, men fullbordade dem vid Lunds universitet, där han 1953 avlade filosofie kandidatexamen med vitsord i historia, arkeologi och konsthistoria. Efter värnplikten blev han forskningsassistent i Tavastehus slott och var ledare för den byggnadshistoriska undersökningen av detta slott 1955 – 70. Detta resulterade i boken Die Burg Hämeenlinna im Mittelalter. Eine baugeschichtliche Untersuchung, vilken publicerades 1968.

Detta var hans doktorsavhandling, som försvarades vid Helsingfors universitet 1968. Därefter var han forskare vid Finlands Akademi 1970 – 72 och sedan under en lång följd av år Direktör för museiväsendet i Åbo stad 1973 – 90. Utnämnd till docent i konsthistoria vid Åbo Akademi 1972 och till docent i Medeltidarkeologi vid Turun Yliopisto (Åbo universitet) 1986, den allra första tjänsten i sitt slag i Finland, kunde han sprida sin kunskap och inspirera yngre generationer till fortsatta byggnadshistoriska studier beträffande främst medeltida borgar och kyrkor i Finland. Bland Drakes många skrifter förutom avhandlingen kan nämnas ”Esbo kyrka under fem sekel (Ekenäs 1958), ”Raseborg. Gråstensmurarna berättar sin historia (Ekenäs 1991) , Forntid ] Nutid –Framtid] Åbo stads historiska museum – Åbo landskapsmuseum 1881 – 1981 (Åbo 1995). I artiklar har Drake fr a behandlat kyrkor såsom Tegelkyrkan i Hattula (1968) och fr a Åbo domkyrka i en rad artiklar publicerade 1986, 1998, 2005, 2009 och 2011.