Svenska Fornminnesföreningen

Nästa föredrag hålls den 26 maj 2021 kl 17.00

Slussen: sjuhundra år av stad och åtta år av arkeologi

Under åtta år har arkeologiska undersökningar gjorts vid Slussen. Många fynd och byggnadstyper har undersökts. Arkeologin har bidragit med mycket ny kunskap om staden och platsen. Vem hade kunnat ana att där fanns en riktig stadsmiljö redan från 1300-talet? Marit Holgersson, arkeolog på Medeltidsmuseet, presenterar nya resultat och nya perspektiv på Stockholms historia.

Föredraget hålls via Zoom, länk läggs ut här ett par dagar innan.

Varmt välkommen!

Foto: Arkeologikonsult AB.


2021 år Mandelgrenpristagare har utsetts!

Länshemslöjdskonsulent Maria Neijman och förste antikvarie Amica Sundström tilldelas Mandelgrensmedaljen och -priset på 100 000 kr för sitt arbete med att fördjupa och bredda kunskapen om medeltida textila bild- och mönstervärldar genom dokumentation och rekonstruktioner. Se exempel här och här. Pristagarna kommer att föreläsa om sitt arbete på årsmötet. Läs mer härAlvastra klosterruin

Alvastra klosterruin

Stipendier

Svenska Fornminnesföreningen delar varje år ut ett antal stipendier till forskare, företrädesvis till doktorander. Nästa utlysning öppnar i december och sista ansökningsdag är 31 januari 2022. Läs mera här.

Se årets stipendiater här.

.

.

.

——————————————————————————————————————–

FORNMINNESFÖRENINGES HÖSTPROGRAM 2020 ÄR INSTÄLLT

Detta gäller föredragen på Medeltidsmuséet 8/11 och  på Historiska muséet 20/11.

.

.

Som medlem i vår förening får Du föreläsningar av experter på förhistoria och medeltid inom och utom Sverige. Du får specialvisningar av aktuella utställningar på museer, delta i resor och utflykter under sakkunnig ledning.

ÄLDRE NYHETER:

Svenska fornminnesföreningen inbjuder till symposiet Proffs och amatörer – fornälskare är vi allihopa.

Symposiet hålls i samband med Svenska fornminnesföreningens 150-årsfirande, den 28 februari 2020, kl 9.30-1700, Armémuseum. Program och information om hur du anmäler dig finner du under fliken Aktuellt program eller genom att klicka här.

Jubileumsprogram för Svenska Fornminnesföreningen hösten/vintern 2019 – 2020

2019 är det 150 år sedan Svenska Fornminnesföreningen bildades! Det firar vi med ett innehållsrikt program som förutom en rad intressanta föredrag också innefattar en höstresa med besök på vårt eget fornminne Inglinge hög, festligheter på Riddarhuset i november samt ett vetenskapligt heldagsseminarium i februari. Varmt välkomna att fira med oss!

Se vårt aktuella program med intressanta föredrag och resor eller ladda ner programmet som pdf.

Bok om Svenska Fornminnesföreningens historia från 1869 till dags dato!

Svenska Fornminnesföreningen har en lång och spännande historia! Föreningen bildades i november 1869 av flera kända personer, varav många konstnärer. Den drivande kraften var konstnären Nils Månsson Mandelgren.

Nils Ringstedt, fil. dr i arkeologi, har ingående skildrat föreningens snart 150-åriga historia på uppdrag av fornminnesföreningen. Boken har tillkommit inför det förestående 150-årsjubileet år 2019. Läsaren får bland annat bekanta sig med alla intressanta personligheter som genom åren lett föreningen och vad föreningen har sysslat med – intressanta föredrag och studiebesök. Arkeologen Oscar Montelius ledde föreningen i inte mindre än 47 år! Bland andra kända personligheter är professorn i arkeologi Birger Nerman.

Vi får läsa om alla föreningens fonder och stiftelser som medfört stipendier på flera miljoner över åren, inte minst det berömda Hildebrandspriset instiftat 1934 till minne av riksantikvarierna Bror Emil och Hans Hildebrand samt Mandelgrenpriset instiftat 2014 som möjliggjorts tack vare en donation från docent Lennart Karlsson. Vidare får vi stifta bekantskapen med Monteliusmedaljen instiftad 1947 till minne av Montelius. Stipendiater och medaljörer nämns och varför de belönats.

Idag arbetar Fornminnesföreningen med att främja intresset för äldre tiders kultur – främst den svenska och med tonvikten på svensk forntid och medeltid. Föreningen bidrar med sin verksamhet till att främja kulturen och utgör en informell remissinstans i betydande kulturarvsfrågor!

Boken är rikligt illustrerad och omfattar 246 sidor. Den beställes enklast genom förlaget Instant Book – se denna länk. Priset är 150 kr. Kostnad för porto tillkommer.

Göran Dahlbäck 1941-2017
Professor emeritus i historia, Göran Dahlbäck, har avlidit. Han disputerade 1977 på en avhandling om Uppsala domkyrkas medeltida godsinnehav och innehade under en lång tid olika tjänster vid historiska institutionen i Stockholm. År 1995 blev han professor i medeltidshistoria.

Dahlbäck har gett ut ett antal vetenskapliga texter, bland annat en rikt illustrerad bok om det medeltida Stockholm. Dessutom medverkade han aktivt i planeringen av Stockholms medeltidsmuseum och till att ett tvärvetenskapligt medeltidsseminarium inrättades 1985 vid humanistiska fakulteten på Stockholm universitet. 2013 erhöll Dahlbäck Svenska Fornminnesföreningens Hildebrandpris tillsammans med professor Olle Ferm.

Många forskare och doktorander minns Göran Dahlbäck som en aktiv och engagerad seminarieledare, utåtriktad med en lagom dos av kritiskt tänkande. Han var också mycket hjälpsam mot studenter och forskare i historieämnets utkant, som till exempel arkeologer.

Berättelse från föreningens resa till Tyskland
Yvonne Lédel, föreningens klubbmästare, har skrivit en målande reseberättelse från höstens resa till norra Tyskland. Reseberättelsen kan laddas ned genom att klicka här.

Berättelse från föreningens resa till Bohuslän
Föreningens klubbmästare, Yvonne Lédel, har ånyo skrivit en fin reseberättelse – denna gång från föreningens resa till Bohuslän. Reseberättelsen kan laddas ned genom att klicka här.

Berättelse från föreningens resa till Öland
Vår klubbmästare, Yvonne Lédel, har skrivit en fin reseberättelse från föreningens vistelse på Öland den 8-11 september 2016. Reseberättelsen kan laddas ned genom att klicka här. Vår sekreterare, Pia Bengtsson Melin, har delat med sig av bilder från resan, och bilderna kan laddas ned genom att klicka här.

Svenska Fornminnesföreningens tidskrift – nu online!
Under 2016 har ett samarbete med Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademiens bibliotek samt Vitterhetsakademien resulterat i att Svenska Fornminnesföreningens tidskrift (utgiven 1870-1905) digitaliserats, och nu finns tillgänglig via följande länk. Digitaliseringen har möjliggjorts tack vare generösa anslag från Vitterhetsakademien och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Svenska Fornminnesföreningens årsmöte den 11 april 2018
Svenska Fornminnesföreningens årsmöte 2018 hölls på Medeltidsmuseet den 11 april. Vid årsmötet valdes Pia Bengtsson Melin till ordförande på ett år. Pia är fil. dr i konstvetenskap och 1:e antikvarie vid Historiska museet i Stockholm. Till styrelseledamöter omvaldes Yvonne Lédel på två år och Nanouscka Myrberg Bjurström, Ulrika Bornestaf och Olov Lund nyvaldes som ledamöter på två år.

Här kan årsmötesprotokoll för 2018 laddas ned.

Här kan årsmötesprotokoll för 2017, årsredovisning för 2016 samt verksamhetsberättelse för 2016 laddas ned.

Här kan årsmötesprotokoll för 2016, årsredovisning för 2015 samt verksamhetsberättelse för 2015 laddas ned.

Här kan årsmötesprotokoll för 2015, årsredovisning för 2014 samt verksamhetsberättelse för 2014 laddas ned.

Mandelgrenpriset 2018 tillfaller arkeologen och skulptören Oscar Nilsson för hans bidrag till att ge den svenska historien ett ansikte.
Vid Svenska Fornminnesföreningens årsmöte den 11 april 2018 tilldelades skulptören Oscar Nilsson Mandelgrenpriset om 100 000 kr samt en gjuten bronsmedalj, formgiven av Annie Winblad Jakubowski.

Pressmeddelandet kan laddas ned via denna länk.

Mandelgrenpriset 2017 till doktorand Michael Neiß!
Vid Svenska Fornminnesföreningens årsmöte den 27 april 2016 tilldelades doktorand Michael Neiß Mandelgrenpriset om 100 000 kr samt en gjuten bronsmedalj, formgiven av Annie Winblad Jakubowski.

Prismotiveringen kan laddas ned som pdf här.

Pressmeddelandet kan laddas ned via denna länk.

Pressmaterial kan laddas ned via dessa länkar: teckning/tolkning nr 1; teckning/tolkning nr 2 av Michael Neiß.

Läs mer om Michaels forskning genom att ladda ned en pdf här.

Prismedaljen är gjuten hos H. Bergmans Konstgjuteri i Enskede, och har en diameter på 100 mm. Vikten är drygt 880 gram. Åtsidan pryds med texten MANDELGRENPRISET uppdelat på tre rader. Ovanför texten återfinns Svenska Fornminnesföreningens logotyp, och under texten finns pristagarens namn samt utdelningsåret ingraverat. Frånsidan pryds med en evighetssymbol, vars förlaga i form av ett exlibris tecknats av Lennart Karlsson – den frikostige donatorn till stiftelsen Mandelgrenpriset.

Prismedalj till Michael Neiß 2017

Mandelgrenprisets medalj. Formgiven av Annie Winblad Jakubowski och gjuten hos H. Bergmans Konstgjuteri, Enskede. Foto: Frédéric Elfver.

Ny logotyp!
Svenska Fornminnesföreningen har en ny logotyp. Under 2012 väcktes frågan i styrelsen om att låta ta fram en logotyp för föreningen. Syftet är bl.a. att skapa en tydlig identitetsmarkör för föreningen i dess kontakter med medlemmar och i kontakter med utomstående parter.

Formgivaren Annie Winblad Jakubowski (känd bl.a. från formgivningen av minnesmynt och reguljära mynt i Sverige) fick i uppdrag att ta fram olika förslag, vilka diskuterades i styrelsen.

Det vinnande förslaget har fått sin inspiration från det gravklot från 500-talet e.Kr. som finns vid Inglinge hög i Småland. Högen och större delen av gravfältet överlämnades år 1870 av majoren Salomon Fredrik Cervin och hans hustru Anna, dåvarande ägare till Ingelstad på vars ägor fornlämningarna ligger, till Svenska Fornminnesföreningen. Det är verkligen roligt att denna gåva kan återspeglas i föreningens logotyp drygt 140 år senare!

Runt den stiliserade ornamentiken i form av en meanderbård med ett stjärnliknande mönster i mitten, står: SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN.

Sök stipendier!
Föreningen utlyser stipendier för studier inom förhistoria och medeltid samt numismatik; för studier inom nordisk arkeologi; för studier inom medeltidens konst och kultur samt för studier inom arkeometallurgi. Blankett för stipendieansökan i pdf-format kan laddas ned under Stipendier.
Sista ansökningsdag för 2019 är den 31 januari!

Utlysning av stipendium ur Ingrid Nords Minnesfond

Stipendiet riktar sig till arkeologiska eller konsthistoriska forskningsprojekt som inkluderar naturvetenskapliga metoder. Den sökta stipendiesumman ska vara högst 10 000 SEK. Ansökan skall vara högst tre A4-sidor och innehålla en projektbeskrivning samt ett kort CV.

Stipendiater ska inom ett år efter att stipendium erhållits, insända en rapport av hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts. Rapporten skickas per e-mail till Svenska Fornminnesföreningen (janpeder.lamm@bredband.net). I projektets publikationer ska anges att stöd har erhållits ur Ingrid Nords Minnesfond.
Sista ansökningsdag är: 31 januari 2019.
Ansökan insändes per e-post till janpeder.lamm@bredband.net