Stipendier

sff_klotSvenska Fornminnesföreningen delar varje år ut stipendier i mån av medel till forskare, företrädesvis till doktorander. Vi har 5 stipendiefonder, avsedda för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.

Hildebrandsfonden utdelar stipendier till en eller flera sökanden. Stipendierna är avsedda som stöd för forskning i nordisk arkeologi, förhistorisk och medeltida numismatik samt medeltidens konsthistoria.

Aron Anderssons fond utdelar stipendier ”som stöd för forskning i medeltidens konst och kulturhistoria och utdelas företrädesvis till yngre forskare (under 35 år)”.

Birger Nermans fond utdelar stipendier ”som stöd för forskning inom förhistorisk, särskilt nordeuropeisk, arkeologi och utdelas företrädesvis till yngre forskare (under 35 år).”

Inga Sernings fond utdelar stipendier ”som stöd för forskning inom svensk förhistorisk eller medeltida metallurgi och utdelas företrädesvis till yngre forskare (under 35 år).”

Ingrid Nords minnesfond utdelar stipendier till arkeologiska eller konsthistoriska forskningsprojekt som inkluderar naturvetenskapliga metoder.

Ansökan ska innehålla:

  • För att alls komma ifråga måste Du ange namn, personnummer samt bank- eller postgironummer.
  • Uppgift om e-postadress.
  • Ange ej uppgift om enskilt fondnamn som ansökan avser.
  • Kortfattad redogörelse av forskningsuppgiftens art, målsättning och tänkta genomförande.
  • Det sökta beloppets storlek med kostnadsberäkning.
  • Uppgift om medel för samma ändamål erhållits tidigare eller söks samtidigt i annan fond eller tidigare beviljats ur någon av föreningens fonder.
  • Uppgift om forskningsuppgiften ingår i doktorandarbete.

 
Belopp över 5.000 kr beviljas endast i undantagsfall. Bidrag ges inte till tryckningskostnader.

Samma ansökningsdatum gäller för alla fonderna. Din ansökan ska vara inne senast 31 januari varje år. Besked till de stipendiater som erhållit medel ges per brev före utgången av månaden maj samma år.

Ansökan ska ställas till: Jan Peder Lamm, Kostervägen 7, 181 35 Lidingö. Har Du ytterligare frågor kontakta stipendiesekreterare Jan Peder Lamm.
E-post: janpeder.lamm@bredband.net .

Blankett för stipendieansökan i pdf-format kan laddas ned här: Ansökningsblankett

Även självständigt formulerade ansökningar beaktas. I ansökningen ska då de uppgifter som efterfrågas i blanketten ingå.

OBSERVERA!
Stipendiat är skyldig att inom ett år till föreningens stipendiesekreterare insända en kortfattad redogörelse för stipendiets användning. Stipendiat som ej fullföljer detta åtagande kan ej söka ytterligare stipendier. Om en stipendiat inom året inte hunnit utnyttja stipendiet bör stipendiaten ansöka om förlängd utnyttjandetid alternativt återbetala beloppet. Den kortfattade redogörelsen sändes lämpligen per e-post till info@fornminnesforeningen.com.

För att underlätta återrapporteringen, se:
Mall för återrapportering

Svenska Fornminnesföreningen kommer att på föreningens hemsida publicera beviljade anslag med bidragstagarens namn, beviljat belopp och kortfattad projektbeskrivning. Genom inlämnande av ansökan samtycker sökanden till ovan nämnda publicering samt att föreningen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för denna hantering.

Läs vilka som mottagit stipendium och anslag