2011 Professor Knut Drake

Knut Drake, nu 84 år, har av Svenska Fornminnesföreningen belönats med medaljen till Oscar Montelus minne på grund av en sällsynt lång, fruktbringande och ingalunda avslutad verksamhet i Åbo som byggnadshistorisk forskare, museiman och akademisk lärare. Efter skolgång i födelsestaden Helsingfors påbörjade han sina akademiska studier vid universitetet där, men fullbordade dem vid Lunds universitet, där han 1953 avlade filosofie kandidatexamen med vitsord i historia, arkeologi och konsthistoria. Efter värnplikten blev han forskningsassistent i Tavastehus slott och var ledare för den byggnadshistoriska undersökningen av detta slott 1955 – 70. Detta resulterade i boken Die Burg Hämeenlinna im Mittelalter. Eine baugeschichtliche Untersuchung, vilken publicerades 1968.

Detta var hans doktorsavhandling, som försvarades vid Helsingfors universitet 1968. Därefter var han forskare vid Finlands Akademi 1970 – 72 och sedan under en lång följd av år Direktör för museiväsendet i Åbo stad 1973 – 90. Utnämnd till docent i konsthistoria vid Åbo Akademi 1972 och till docent i Medeltidarkeologi vid Turun Yliopisto (Åbo universitet) 1986, den allra första tjänsten i sitt slag i Finland, kunde han sprida sin kunskap och inspirera yngre generationer till fortsatta byggnadshistoriska studier beträffande främst medeltida borgar och kyrkor i Finland. Bland Drakes många skrifter förutom avhandlingen kan nämnas ”Esbo kyrka under fem sekel (Ekenäs 1958), ”Raseborg. Gråstensmurarna berättar sin historia (Ekenäs 1991) , Forntid ] Nutid –Framtid] Åbo stads historiska museum – Åbo landskapsmuseum 1881 – 1981 (Åbo 1995). I artiklar har Drake fr a behandlat kyrkor såsom Tegelkyrkan i Hattula (1968) och fr a Åbo domkyrka i en rad artiklar publicerade 1986, 1998, 2005, 2009 och 2011.