2011 Docent Claes Gejrot

Svenska Fornminnesföreningens Oscar Monteliusmedalj – nominering av mottagare 2011

Till styrelsen för Svenska Fornminnesföreningen

Undertecknad nominerar härmed docent Claes Gejrot till SFF:s Oscar Monteliusmedalj 2011. Gejrot är född 1960 och han är den nuvarande huvudredaktören sedan 2007 vid det så viktiga projektet Svenskt Diplomatarium vid Riksarkivet.

År 1988 disputerade Gejrot i latin vid Stockholms universitet på en utgåva av Vadstenadiariet – ”Diarium Vadstenense: the memorial book of Vadstena Abbey. Studia Latina Stockholmiensia 33”. En svensk utgåva av detta avhandlingsarbete utkom 1996. Utöver arbetet med Svenskt Diplomatarium har Gejrot exempelvis publicerat “Diplomata novevallensia the Nydala charters 1172Z1280 : a critical edition with an introduction, a commentary and indices” 1994 samt ”Dubia Regulae Salvatoris : två 1400Ztalstexter om maktfördelningen mellan abbedissa och generalkonfessor i ett birgittinkloster : textkritisk utgåva” 1990 – båda viktiga bidrag till kännedomen om medeltidens samhälle. Tillsammans med Sara Risberg och Mia Åkestam var Gejrot redaktör för den uppmärksammade volymen från symposiet i Stockholm 2007 om den heliga Birgitta: “Saint Birgitta, Syon and Vadstena : papers from a symposium in Stockholm 4Z6 october 2007”.

Gejrot leder även Penitentiarieprojektet. Den medeltida penitentiarian var ett av de många ämbetena inom det påvliga hovet, kurian, och behandlade ärenden som hade att göra med synder eller brott mot den katolska kyrkans lag, den kanoniska rätten. Normalt kunde sockenprästerna ge sina församlingsmedlemmar absolution, men i särskilt allvarliga fall hade inte de lokala prästerna eller ens biskoparna den befogenheten. Syndaren var då tvungen att vända sig till den påvliga kurian, och penitentiarieämbetet behandlade ärendet. Materialet är tidigare obearbetade och otillgängliga källor till svensk medeltidshistoria.

Gejrot har genom sina djupa kunskaper samt kontakter med studenter och andra forskare främjat medeltidsforskningen ur både historisk/arkeologisk och konstvetenskaplig vinkel.

Svenska Fornminnesföreningens beslut år 1947 att instifta en medalj till Oscar Montelius minne grundar sig på en vilja att belöna framstående insatser på föreningens intresseområden, främst arkeologisk, men även den yttre kulturminnesvården och museiväsendet. Docent Gejrots engagemang inom latinet stöttar många av de övriga universitetsdisciplinerna i en sann tvärvetenskaplig och mycket givande anda.

Stockholm den 2 mars 2011
Frédéric Elfver
Ledamot, Svenska Fornminnesföreningen