2019 Annie Winblad Jakubowski

Med stor lyhördhet och konstnärlig integritet formger Annie Winblad Jakubowski hyllningar och hågkomster över livsgärningar, historiska händelser och prestationer. Sin gedigna utbildning i grafisk design och illustration och i skulptur har hon från Konstfack i Stockholm och från City and Guilds of London Art School. Under sitt konstnärskap hon har formgivit bl.a. mynt och medaljer, gravstenar och utsmyckningar för hela begravningsplatser. Bland hennes uppdragsgivare märks Sveriges Riksbank, Svenska Kyrkan, Svenska Skyttesportförbundet och många privatpersoner. Ett av hennes mest spridda konstverk har de flesta av oss sett och hållit i vår hand, nämligen 2009 års enkrona vilken var en specialprägling som markerade Finlands avskiljande från Sverige år 1809. Motivet på myntets frånsida visar horisontlinjen och vattnet som möter himmel, det vatten som förbinder de båda länderna.  Omskriften ”… den underbara sagan om ett land på andra sidan hafvet … är hämtad från ”Fänriks Ståls sägner”.

När Annie Winblad Jakubowski för några år sedan formgav Svenska fornminnesföreningens logotyp inspirerades hon av meanderslingan på det gravklot som finns vid Inglinge hög i Småland, kungshögen som ägarna Salomon Fredrik och Anna Cervin skänkte till Svenska Fornminnesföreningen år 1870. På den medalj hon formgivit, och som delas ut av Svenska Fornminnesföreningen till mottagaren av Mandelgrenpriset, pryds frånsidan av en evighetsknut vars förlaga är tecknad av prisets donator, docent Lennart Karlsson.

I Annie Winblad Jakubowskis konstnärliga gärning ges historien ständigt en framträdande roll – om det så rör historiska händelser, tidsuttryck, minnen eller hela liv. Tider knyts samman, dåtid med nutid, på färd mot framtid. Genom sin utformning av Svenska Fornminnesföreningens logotyp och Mandelgrens-medalj har hon bidragit till att föra föreningens arbete vidare med stil och värdighet utifrån en helgjuten konstnärlig vision och en grundläggande förståelse för föreningens syfte och verksamhet. Det är med stor glädje vi tilldelar henne Svenska Fornminnesföreningens Oscar Montelius-medalj jubileumsåret 2019.

2019 Nils Ringstedt

Fil. dr i arkeologi Nils Ringstedt är en av Sveriges flitigaste kulturhistoriska författare. Inom områdena arkeologi och hembygdskunskap har han förutom böcker publicerat ca 450 artiklar och bokanmälningar, främst i Svenska Arkeologiska Samfundets tidskrift Gjallarhornet, Fornvännen, Ledungen och i Bromma hembygdsförenings skriftserier. Genom åren har han genom mångfaldiga insatser stött Svenska Fornminnesföreningens verksamhet. Särskilt måste i detta sammanhang nämnas arbetet Svenska fornminnesföreningen, historik, fonder och stiftelser. En skrift med anledning av föreningens förestående 150-årsjubileum (1869-2019) (2017).

År 1960 blev Nils Ringstedt civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och 1968 fil.lic. i företagsekonomi vid Göteborgs universitet. 1987 lade han därtill fram en licentiatuppsats i arkeologi vid Stockholms universitet, där han 1992 också disputerade på doktorsavhandlingen Household Economy and Archaeology. Some aspects on theory and applications. Efter att bland annat ha tjänstgjort som ställföreträdande generaldirektör för Konsumentverket gjorde han som pensionär ny karriär inom arkeologin. Nils Ringstedt har varit styrelseledamot i både Svenska Fornminnesföreningen och i Svenska Arkeologiska Samfundet vars ordförande han var 2004–2006. Åren 2008–2013 var han ordförande i Stockholms läns hembygdsförenings arkeologisektion och sedan 2007 är han sekreterare i Bromma hembygdsförenings styrelse, tillika fornvårdsansvarig. Nils Ringstedt är en förnämlig kommunikatör inom arkeologi och angränsande ämnen, och ett av hans kännetecken är att han ständigt visar sig i viktiga arkeologiska sammanhang med en penna i handen, med vars hjälp han skriver krönikor och notiser för olika fora. Det är med stor glädje och erkänsla för hans insatser på föreningens intresseområden vi tilldelar honom Svenska Fornminnesföreningens Oscar Montelius-medalj år 2019.

2019 Jarl Nordbladh

Professor emeritus i arkeologi Jarl Nordbladh har under en lång och förtjänstfull karriär visat en enastående kombination av djup, bredd och originalitet i sin forskning och övriga verksamhet. Grunden för hans studier är ofta hällristningar och hällbilder, både ur ett tolkande perspektiv och i praktisk dokumentation där han starkt bidragit till metodutvecklingen. Under 1970-talet inledde han samarbeten med konstvetare kring dokumentation och tolkning av arkeologiska bilder, vilket bl.a. resulterade i böckerna Paleolitiska grottbilder och Mått och Mål.

Doktorsavhandlingen Glyfer och Rum (1980) applicerar ett tydligt teoretiskt perspektiv på det empiriska materialet, och bygger på en semiotiskt grundad metod i framkant för sin tid. Jarl Nordbladh har också ett stort intresse för arkivstudier och för vetenskaps-, disciplin- och institutionshistoria, vilket lett till ett flertal publicerade arbeten om bl.a. Carl Georg Brunius, Carl-Axel Moberg, Nils Månsson Mandelgren och Hans Hildebrand. Han har studerat arkeologins framväxt genom kongresser och internationella nätverk (publicerat i exempelvis Archives, Ancestors, Practices) och vad det innebär att ”leva arkeologiskt”. Jarl Nordbladhs mycket stora internationella kontaktnät begränsar sig inte till det engelska språkområdet utan inkluderar även i hög grad exempelvis Frankrike och Italien. Vidare har han visat ett stort engagemang i kulturmiljövård och kulturarvsvetenskap i bred bemärkelse, även här med ett flertal högklassiga publikationer.

Svenska Fornminnesföreningens styrelse finner i Jarl Nordbladh en genuint vitter och analytisk person med en egen röst, som haft en lång arkeologisk karriär med stor bredd, och som fortsatt varit mycket aktiv efter pensionen. Det är oss en glädje att få tilldela honom Svenska Fornminnesföreningens Oscar Montelius-medalj.

2019 Ann Catherine Bonnier

2019 tilldelades fyra personer Monteliusmedalj. Prisutdelningen ägde rum i Riddarhuset i Stockholm i samband med Svenska Fornminnesföreningens 150-årsjubileum.

Docent Ann Catherine Bonnier

De medeltida kyrkornas byggnadshistoria från kristnandet och framåt har länge varit konsthistorikern docent Ann Catherine Bonniers forskningsområde. Efter flera volymer för Sveriges Kyrkor under 1970-talet kom 1987 doktorsavhandlingen Kyrkorna berättar: Upplands kyrkor 1250 – 1350. Avhandlingen behandlar uppförandet av de stora tegelkyrkor som byggdes i Uppland under högmedeltiden och sätter in dessa i ett både arkitektoniskt, konsthistoriskt och socialt sammanhang. Som mångårig medarbetare på Riksantikvarieämbetet har Ann Catherine Bonnier bland mycket annat varit en tongivande medarbetare i Sockenkyrkoprojektet och redaktionsmedlem för Sveriges Kyrkor, samtidigt som hon flitigt förmedlat sina vetenskapliga rön till en bredare allmänhet. Hon har även publicerat en rad vetenskapliga arbeten om Östergötlands äldre arkitektur och kyrkobyggnader, här kan speciellt hennes arbeten om Alvastra kloster och Örberga kyrka nämnas.

Ann Catherine Bonnier har under hela sin akademiska forskargärning arbetat i en tvärvetenskaplig anda där traditionell konsthistorisk praktik har förenats med arkeologi, historia, byggnadsvård och kyrkohistoria. Hon har också under många år varit en självklar del av det medeltidshistoriska nätverket på Stockholms universitet och runt Riksarkivets forskningsprojekt Det medeltida Sverige. Med sina stora kunskaper om byggnadsarkeologi och sin breda forskargärning inom de konsthistoriska, kulturminnesvårdande och medeltidsarkeologiska fälten är Ann Catherine Bonnier en mycket värdig mottagare av Svenska Fornminnesföreningens medalj till Oscar Montelius minne.

2021 Maria Neijman och Amica Sundström

Mandelgrenpriset år 2021 tilldelas länshemslöjdskonsulent Maria Neijman och förste antikvarie Amica Sundström för deras arbete med att fördjupa och bredda kunskapen om medeltida bild- och mönstervärldar och medeltida guldskinnstäcken genom dokumentation och rekonstruktioner. Prissumman är 100 000 kronor. Genom omfattande insamlande av exempel samt material- och teknikanalyser skapas en förståelse som sedan omsätts i hantverk enligt medeltida traditioner och principer. Genom att rekonstruera täckena genereras ny kunskap om materialets funktioner och begränsningar, men också insikter om vad som var möjligt att åstadkomma rent hantverksmässigt under täckets tillkomsttid. Maria Neijman och Amica Sundström har bland annat inom sitt företag Historical Textiles inventerat guldskinnstäcken utanför Sverige och nått nya och spännande vetenskapliga rön om hur täckena brukades och i många fall också återbrukats. De har i samarbete med handarbetsföreningar och andra intresserade återskapat både välkända och mindre kända textilier från medeltiden, spridit kunskap om äldre hantverkstekniker, och producerat rekonstruktioner till utställningar. Svenska Fornminnesföreningen vill med Mandelgrenpriset uppmärksamma Maria Neijman och Amica Sundström för deras gedigna historiska och materiella kunskaper, för kompetensen och den höga ambitionen i dokumentationsarbetet, och för deras genuina vilja att sprida kunskap om bildvärldar, föremål och hantverk. Exempel på rekonstruktionerna finns här, här och här.

2020 Mikael Agaton

2020 års Mandelgrenpris tilldelas filmproducenten, dokumentärfilmaren och regissören Mikael Agaton för hans framstående arbete med att presentera, synliggöra och tillgängliggöra historisk och arkeologisk vetenskap för en stor publik med filmen som medium. Prissumman är 100 000 kronor. Mikael Agaton är utbildad vid Konstfack och Dramatiska institutet och är även verksam som lärare inom film- och bildproduktion. Listan över hans uppdrag kan göras lång och hans produktioner har flera gånger belönats med välrenommerade utmärkelser, bland annat så mottog han 1997 George Foster Peabody Award för TV- dokumentären ”Livets mirakel”, om och med fotografen Lennart Nilsson. Agaton har också gjort flera filmer om samisk kultur och historia.

SVT- och UR-produktionerna är många och riktade både till barn, ungdomar och vuxna. ”Odens rike” om fornnordisk mytologi och gudasagor, den omskrivna ”Vikingarnas tid”, ”Runsa- fornborgens gåta”, ”Europas hällristningar”, ”Birka vikingastaden” och ”Bildvävens gåta”, bara för att nämna ett urval, lyfter alla fram den forntida världen. Mikael Agaton har med sin produktion av filmer och dokumentärer om forntid och samtid på ett både folkbildande och konstnärligt sätt i hög grad bidragit till att levandegöra och förmedla intresset för arkeologi och historia och samtidigt tillgängliggöra pågående forskning kring det förflutna.

2019 Mats Vänehem

Mandelgrenpriset år 2019 tilldelas FK Mats Vänehem, arkeolog och illustratör. Prissumman är 100 000 kronor. Mats Vänehem har kommit att specialisera sig på att illustrera historiska och arkeologiska arbeten, såväl mindre artiklar som hela böcker och utställningar. Han har också givit ut egna barnböcker (både bild och text) om ”Vikingar” och ”Hitta Historien”, samt, tillsammans med författaren Martin Widmark, serien om vikingabarnen Halvdan och Meia. Han har illustrerat och varit konstnärlig ledare för scenografin till ”Ragnfrids saga” (i upplevelsecentrumet Vikingaliv) och har i lyhörd dialog med uppdragsgivarna gjort otaliga miljöer/rekonstruktioner av till exempel Götavi, Gamla Uppsala och Nyköping till arkeologiska publikationer och utställningar. Mats Vänehems arkeologiska bilder är väl underbyggda och informativa samtidigt som de har en egen karaktäristisk konstnärlig gestaltning. Han kombinerar på ett föredömligt sätt arkeologisk kunskap med viljan att berätta och gestalta det förflutna och med ett mångsidigt konstnärskap – både i uppdragssammanhang och i sitt fria skapande.

2018 Oscar Nilsson

2018 års Mandelgrenpris, med en prissumma om 100 000 kronor, tillfaller arkeologen och skulptören Oscar Nilsson för hans bidrag till att ge den svenska historien ett ansikte. Nilsson är representerad vid en rad olika museer och besöksmål både i Sverige och internationellt. Hans rekonstruktioner är många och alltid fascinerande realistiska. Kvinnan från Barum i Historiska museet, Birkaflickan, Bockstensmannen, Birger Jarl och flera andra som vi tidigare känt som skelett har genom noggrant arbete efter forensiska metoder kommit till liv som människor i Oscars händer. Fyndrapporter och osteologiska analyser, noggranna beräkningar och mätningar, 3D-rekonstruktioner av originalbenen och sist men inte minst en konstnärlig och driven skulptural fingertoppskänsla ligger till grund för de ansiktsrekonstruktioner som sakta men säkert växer fram i ateljén. Genom att förse kranierna med kött, muskler och hud av silikon och andra material låter han oss få se dem som de människor de en gång var och låter oss var och en få komma förhistorien och historien en liten bit närmare. Varje ansikte blir ett fönster till det förflutna redo att öppnas och upptäckas på nytt.

2017 Michael Neiß

2017 års Mandelgrenpris tilldelas doktorand Michael Neiß. Prissumman är 100 000 kronor.

Michael Neiß är doktorand i arkeologi vid Uppsala universitet och arbetar med en avhandling om vikingatida spännens ornamentik, särskilt dess kognitiva och religiösa meningsinnehåll. Om detta ämne har han även föreläst och skrivit artiklar. En viktig idé för arbetet är att en del ornamental dekoration kan ha fungerat som piktogram vars mening kunde förstås inom det vikingatida, muntligt baserade, samhället. Som en del av sitt arbete med vikingatida spännen utgår Michael Neiß från egna, skickligt belysta och grafiskt distinkta fotografier, som bearbetats digitalt till analysbilder med överlägsen skärpa, bilder som separerar och förtydligar enskilda detaljer i spännenas ofta svårpenetrerade djurornamentik. Se exempel här och här. I detta arbete uppvisar han en enastående estetisk känsla för forntidens artefakter. Det är med stor glädje som Svenska Fornminnesföreningens styrelse beslutat att tilldela doktorand Michael Neiß Mandelgrenpriset 2017.

2020 Elisabeth Arwill-Nordbladh

Härmed utses professor emeritus Elisabeth Arwill-Nordbladh som mottagare av Svenska fornminnesföreningens pris till minne av Bror Emil och Hans Hildebrand år 2020. Prissumman är 25 000 kronor.

Elisabeth Arwill-Nordbladh utbildades till arkeolog vid Göteborgs universitet och disputerade där år 1998 med avhandlingen Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid: förr och nu. Hennes forskning och publikationer spänner från 1970-talets början till idag. Forskningen kombinerar teoretisk skärpa med metodisk noggrannhet, nyfikenhet och humanistisk tolkning, och karaktäriseras av en särskild känslighet för forntidens människor och livsvillkor. Ämnesmässigt rör hon sig mellan järnålderns materiella kultur, arkeologihistoria och genusstudier, och hon har lämnat viktiga bidrag till forskningen kring såväl yngre järnålderns artefakter som vikingatidens samhälle. I synnerhet har Elisabeth Arwill-Nordbladh varit banbrytande inom svensk och nordisk arkeologi genom sin genusarkeologiska forskning vilken löper som en röd tråd genom hela hennes verksamhet. Detta fält har hon i hög grad varit ledande i att utveckla och hon har utforskat det från flera vinklar. Dels genom studier av järnålderns genus, intersektionalitet och kroppslighet, alltid med en nyanserad syn och konstruktiv känslighet för dåtidens villkor liksom för relationen mellan dåtidens realiteter och vår nutida blick. Dels har hon vetenskapshistoriskt lyft fram flera kvinnliga pionjärer inom arkeologin, särskilt Hanna Rydh, och visat på villkoren för kvinnor att verka inom det arkeologiska fältet både förr och nu. I sin dagliga gärning har Elisabeth Arwill-Nordbladh också varit en ambitiös och omtyckt lärare för studenter på olika nivåer liksom en eftersökt granskare, kommentator och opponent på grund av sin alltid skarpa läsning parad med en konstruktiv och nyfiken blick. Genom sin forskning, lärargärning och akademiska verksamhet i stort har hon därmed långsiktigt bidragit till att utveckla det svenska arkeologiska fältet.

2019 Magnus Källström

Till 2019 års Hildebrandpristagare utses docent Magnus Källström, för sitt föredömliga vetenskapliga runologiska arbete. Prissumman är 25 000 kronor. Källström disputerade 2007 på avhandlingen Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden, där frågan om runristarens utövande i relation till de samtida runstenstexterna avhandlas. Avhandlingen omvärderar en av våra mest kända vikingatida runristare, Åsmund Kåresson, och visar att han varken var upplänning eller missionär som tidigare forskare föreslagit, utan en norrländsk, professionell och mycket rörlig runristare som nådde stjärnstatus under sin verksamhetstid och som med sin ornamentik influerade andra. Källström har tidigare varit verksam bland annat vid Stockholms stadsmuseum och vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Han är sedan 2009 verksam vid Riksantikvarieämbetet och arbetar där bland annat med det stora projektet ”Evighetsrunor” och utgivningen av Medelpads runinskrifter, och han är även en hängiven K-bloggare.

Att förmedla kunskapen om runskrift för en bredare publik ligger Magnus Källström varmt om hjärtat och han hörs ofta i radio och citeras i dagspress, ofta i samband med nyfynd av exempelvis runstenar. Han är en ofta anlitad föreläsare som också sedan många år ingår i det medeltidshistoriska nätverket vid Stockholms universitet och som är en självskriven ciceron på de tvärvetenskapliga exkursioner som med jämna mellanrum anordnas. Kombinationen av vetenskaplig ackuratess och stor förmedlingsglädje gör Magnus Källström till en värdig mottagare av det pris som bär namn efter riksantikvarierna Bror Emil och Hans Hildebrand, den senare grundare av själva Runverket.

2018 Ulf Näsman och Charlotte Fabech

Hildebrandpriset år 2018 tilldelades arkeologerna Ulf Näsman, prof. emeritus vid Linnéuniversitetet i Kalmar, och Charlotte Fabech, Ph.D i arkeologi vid Århus universitet. Prissumman är 30 000 kronor. Var för sig och gemensamt har de under många år gjort stora och värdefulla insatser för skandinavisk arkeologi. Nu har deras förtjänster aktualiserats genom monografin The Sösdala Horsemen and the equestrian elite of fifth century Europe (2018) som de redigerat och till stor del författat, i samverkan med 15 forskare. Boken redogör för och analyserar de offerfynd som gjordes i Sösdala, Norra Mellby sn i Skåne, åren 1929-30 och 1961, samt fynd från Fulltofta i Skåne som gjordes 1896 och anknyter till Sösdalafynden. En djupare publikation av dessa fynd har länge saknats och varit efterlängtad av den arkeologiska världen. Svenska Fornminnesföreningen vill särskilt uppmärksamma detta stora arbete tillsammans med Ulf Näsmans och Charlotte Fabechs långa och innehållsrika karriärer inom skandinavisk arkeologi.

Ulf Näsman (f. 1944) är främst känd för sitt stora och mycket långvariga engagemang i undersökningarna av Eketorps fornborg på Öland, där han var projektledare år 1973–1977. År 1984 disputerade han vid Uppsala universitet på avhandlingen Glas och handel i senromersk tid och folkvandringstid. Hans viktigaste forskningstemata har varit bebyggelsehistoria och landskapsforskning, järnålderns handel och varuutväxling, krig och befästningsväsende, samt Östersjöområdets samhällsutveckling med de ekonomiska, sociala och politiska förhållandena bakom riksbildningarna i Danmark och Sverige. Huvuddelen av Näsmans forskning berör tiden ca 200-1 000 e.Kr. och publikationslistan omfattar 138 publicerade artiklar samt åtta stora redaktionella arbeten, ett stort antal i samarbete med Charlotte Fabech.

Charlotte Fabech (f. 1946) har medarbetat i flera stora forskningsundersökningar i Danmark och på Grönland, t.ex. i Illerup Sejlfjord och Ertebølle. Hon disputerade 1992 vid Århus universitet med avhandlingen Religiøse ceremonier og regional variation – offerfund som udgangspunkt for vurdering af samfundsudviklingen fra 2. til 6. årh. e.Kr. i Skandinavien. Hennes forskning har fokuserat på samhällsutvecklingen i Skandinavien under det första årtusendet e.Kr. Forskningsresultaten har presenterats i otaliga publikationer och vid många internationella symposier och gästföreläsningar på museer och universitet i Europa och USA. Utöver egna arbeten kan särskilt nämnas de två omfattande konferensrapporterna Samfundsorganisation og regional variation i Norden i romersk jernalder og folkevandringstid (1991) och Settlement and Landscape (1999) tillsammans med Jytte Ringtved.

Stipendiater 2020

Stipendier utdelade ur föreningens fonder år 2020. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges. År 2020 utgick flera ansökningar p.g.a. covid-19-pandemin då de gällde inställda konferenser.

FM Anna Henningsson, Norrköping, till materialinsamling på Nationalmuseum i Köpenhamn inom ramen för avhandlingsarbete (5 000 varav 3 000 Anderssons fond).

FM Anna Jelicic, Tierp, till taxonomiska analyser av obränt äggskalsmaterial inom ramen för avhandlingsarbete (5 000 kr, Nermans fond).

FM Fredrik Larsson, Lund, till C14- och vedartsanalyser inom projektet Järnåldersjärn i Skåne (5 000 varav 2 000 Sernings fond och 3 000 Nermans fond).

FD Mikael Larsson, Veberöd, till studium av mathanteringen i Uppåkra (10 000, Nords fond).

FM Tobias Lindström, Uppsala, till radiometrisk datering av stenåldersgrav i Jettböle, Åland, inom ramen för avhandlingsarbete (3 750, Nermans fond).

FD Hanna Menander, Lund, till en undersökning av medikantkyrkorna i Visby (5 000).

FD Martin Rundkvist, Saltsjöbaden, till konservering av fyndmaterial från kungsgårdar i Alvastra och Aska (5 000 varav 2 000 från Nermans fond).

FK Birgitta Åkesson, Trelleborg, till projektet Arkeologin på Söderslätt (5 000, Nermans fond).

Stipendiater 2019

Stipendier utdelade ur föreningens fonder år 2019. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

FK Inga Ullén, Stockholm, till C14-analyser av prover från den bronsålderstida kungshögen i Håga, Uppland (11 250 kr, Ingrid Nordhs fond).

FM Staffan von Arbin, Uddevalla, till dendrokronologiska analyser inom avhandlingsarbete om maritima lämningar i Bohusläns kustland (5 000).

FK Philip Jerand, Umeå, till geotekniska analyser inom avhandlingsarbete avseende sk ”härdrader” i samiska kontexter (5 000, Nermans fond).

FM Michael Neiss, Stockholm, resestipendium för att delta i EAA-konferens i Bern med en session om arkeometallurgi (med Tekn Dr S. Värmländer) (5 000 kr varav 1000 från Sernings fond).

FDAnna Röst, Hägersten, till osteologisk bearbetning av det brända benmaterialet från bronsåldersboplatsen RAÄ_ 13, Hallunda, Botkyrka sn, Södermanland (5 000).

Prof. Sabine Sten, Visby, till tolkning av det osteologiska materialet från Gotska Sandön i samarbete med prof. J. Rönnby (5 000).

MA Sandra Söderlind, Kiel, för studieresa till Danmark och Norge inom ramen för avhandlingsarbete om mesolitiska handtagskärnor (5 000, Nermans fond).

Tekn. Dr. Sebastian Wärmländer, Stockholm, resestipendium för att delta i EAA-konferens i Bern med en session om arkeometallurgi (med FM Michael Neiss) (4 000 kr varav 1000 från Sernings fond).

FK Birgitta Åkesson till projektet ”Liggande stenar på Söderslätt” vilket behandlar stenkammargravar inom Oxie, skytts och Vemmenhögs socknar i Skåne (5 000).

FD Björn Hjulström, till partiell undersökning av en terrassbyggnad från järnåldern i Ytterjärna sn, Södermanland (3 000).

M. Litt. Elin Lundmark, Solna, till svepelektronanalyser av färgpigment från Albertus Pictor-målningar i Härnevi kyrka (3 000, Anderssons fond).

FM Roger Wikell, Sorunda, till dokumentation av alliansvapensköldar i fast häll i Kummelnäs, Boo sn, Uppland (3 000).

FD Svante Fischer, Stocksund, till arbete om riksantikvarien Jonas Hallenbergs (1748-1834) numismatiska åtkomstuppgifter (2 000, Nermans fond).

Stipendiater 2018

Stipendier utdelade ur föreningens fonder 2018. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

FD Cecilia Ljung, Stockholm: projektmöte i Sigtuna om tidigkristet gravskick i staden tillsammans med FD Torun Zachrisson och FD Anna Kjellström genomföra (5 000 kr).

FM Lars Nylander, Harmånger: inventeringsresa i Dalarna för studium av sengotisk kyrkoskulptur (5 000, Aron Anderssons minnesfond).

FK Ingela Wahlberg, Uppsala: deltagande i tre textilhistoriska konferenser och presentation av sina rön om Vadstenatextilierna (5 000).

FK Linda Qviström, Uppsala: deltagande i symposium i Gersten (Tyskland) med föredraget Windows and light in medieval buildings in the regions of Uppland and Gotland (5 000).

FK Birgitta Åkesson, Limhamn: fortsatt dokumentation och publicering av Söderslätts bronsålderslandskap, nu Oxies härad. I samarbete med Bösarps bygdeförening (5 000).

FK Jon Lundin, Uppsala: studium av mesolitiska primärbosättningar i Ludvika och Smedjebackens vattensystem (4 400).

FD Svante Fischer, Stocksund: resa till Tyskland för att studera romerska amfiteatrar som möjliga förebilder till vissa öländska fornborgar (4 000).

FK Bettina Stolle, Uppsala: jämförande studier i Lund av djurbensmaterialet från Uppåkra m.fl. fyndplatser för avhandling om djurbensmaterialet från Helgö (3 500).

FK Jane Jordahl, Uppsala: deltagande i konferens i Århus, Danmark med föredrag om fågelbensfynden från Valsgärdes båtgravar (3 000).

Prof. Sabine Sten, Fårö: genom arkivstudier mm uppdatera det 2010 öppnade Fårö museum tillsammans med FD Majvor Östergren, Fårö (2 500).

FD Majvor Östergren, Fårö: genom arkivstudier mm uppdatera det 2010 öppnade Fårö museum tillsammans med Prof. Sabine Sten (2 500).

MA Madeleine Swanström, Motala: bidrag till inköp av handskanner för färgbestämningar på medeltida textilier (2 000).

FK Ingela Skougfrid, Broby: uppdatera arkeologiutställningen i Broby hembygdspark (1 700).

MA Aija Macane, Göteborg: analys av djurtandspärlor från det mesolitiska gravfältet Zvejnieki i Lettland (1 000).

Stipendiater 2017

Stipendier utdelade ur föreningens fonder 2017. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

FM Michael Neiss, Upplands Väsby, FD Anton Seiler, Märsta samt Bac.Geol. Artis Aboltins, Riga: forskning rörande nyfunna vendeltidshjälmar ur brandgravar i Uppland och Lettland (13 000 kr varav 5 000 ur Birger Nermans fond).

FD Svante Fischer, Stocksund: Studier i British Museums samlingar av romerska solidi funna i Sverige (5 000 kr).

FD Martin Rundkvist: Deltagande i Castella Maris Balici-konferens i Koblenz (5 000 kr).

FK Birgitta Åkesson, Limhamn: dokumentation och publicering av Söderslätts bronsålderslandskap, nu Vemmenhögs härad, i samarbete med Bösarps bygdeförening (5 000 kr).

FM Roger Wikell, Sollentuna: dokumentation av vapensköldar inristade i i fasta hällar i Sorunda m.fl. socknar. (4 500 kr, Aron Anderssons fond).

MA Denise Roos, Segeltorp: publicering av barnskelett funna vid de arkeologiska undersökningarna på Helgeandsholmen (4 500 kr).

FM Erika Rosengren: 14C-analyser av analyser av ben från vildhäst och uroxe från skånska fyndplatser, inom projektet Qualitative and Quantitative Assessment of the Postglacial Megafauna in Scandinavia (4 500 kr).

FM Annika Östlund, Fjällbacka: Termoluminiscensanalyser av Greby gravfält, Bohuslän (4 000 kr, Inga Sernings fond).

FD Ny Björn Gustafsson, Visby: forskningsresa till Östersund för studium av bl.a. bysantinskt fyndmaterial (3 000 kr varav 900 från Aron Anderssons fond).

FK Bettina Stolle, Uppsala: deltagande i zooarkeologisk workshop på Moesgårds museum, Danmark (3 000 kr).