2019 Nils Ringstedt

Fil. dr i arkeologi Nils Ringstedt är en av Sveriges flitigaste kulturhistoriska författare. Inom områdena arkeologi och hembygdskunskap har han förutom böcker publicerat ca 450 artiklar och bokanmälningar, främst i Svenska Arkeologiska Samfundets tidskrift Gjallarhornet, Fornvännen, Ledungen och i Bromma hembygdsförenings skriftserier. Genom åren har han genom mångfaldiga insatser stött Svenska Fornminnesföreningens verksamhet. Särskilt måste i detta sammanhang nämnas arbetet Svenska fornminnesföreningen, historik, fonder och stiftelser. En skrift med anledning av föreningens förestående 150-årsjubileum (1869-2019) (2017).

År 1960 blev Nils Ringstedt civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och 1968 fil.lic. i företagsekonomi vid Göteborgs universitet. 1987 lade han därtill fram en licentiatuppsats i arkeologi vid Stockholms universitet, där han 1992 också disputerade på doktorsavhandlingen Household Economy and Archaeology. Some aspects on theory and applications. Efter att bland annat ha tjänstgjort som ställföreträdande generaldirektör för Konsumentverket gjorde han som pensionär ny karriär inom arkeologin. Nils Ringstedt har varit styrelseledamot i både Svenska Fornminnesföreningen och i Svenska Arkeologiska Samfundet vars ordförande han var 2004–2006. Åren 2008–2013 var han ordförande i Stockholms läns hembygdsförenings arkeologisektion och sedan 2007 är han sekreterare i Bromma hembygdsförenings styrelse, tillika fornvårdsansvarig. Nils Ringstedt är en förnämlig kommunikatör inom arkeologi och angränsande ämnen, och ett av hans kännetecken är att han ständigt visar sig i viktiga arkeologiska sammanhang med en penna i handen, med vars hjälp han skriver krönikor och notiser för olika fora. Det är med stor glädje och erkänsla för hans insatser på föreningens intresseområden vi tilldelar honom Svenska Fornminnesföreningens Oscar Montelius-medalj år 2019.