2024 Professor Gunnar Almevik

Mandelgrenpriset år 2024 tilldelas professor Gunnar Almevik, Göteborg.

Gunnar Almevik har i hela sin yrkesgärning värnat kulturarvet och aktivt dokumenterat, experimenterat och utvecklat metoder för dess bevarande. Hans verksamhet genomsyras av önskan om att bilda och utbilda, och att skapa ”kreativa bryggor” mellan akademin och det omgivande samhället. Han har i sin forskning intresserat sig för bebyggelsehistoria, hantverk och kulturvård, och var bl.a. drivande i starten av Dacapo hantverksskola som lade grunden för den nuvarande utbildningen i kulturvård vid Göteborgs universitet. Som verksamhetsledare för Hantverkslaboratoriet har han arbetat med praktisk bebyggelsevård och utvecklingsarbete för kulturmiljövården. I projektet Medeltida träbyggnadskultur bearbetas och visualiseras det medeltida kyrkorummets och kyrkobyggandets rumsliga och sinnliga aspekter med digitala dokumentationsmetoder och verktyg.

Gunnar Almeviks gedigna kunskaper om traditionellt byggnadshantverk, dokumentation, rekonstruktion och visualisering, var bl.a. av avgörande vikt för återuppbyggnaden av Södra Råda kyrka som brann ner 2001. Kyrkan var välkänd för sina unika trävalv och sina överdådiga och välbevarade medeltida målningar. Dessa dokumenterades 1849 av Nils Månsson Mandelgren som också mycket aktivt bidrog till att kyrkan bevarades från rivning. Kyrkan kunde återinvigas år 2022 efter att ha rekonstruerats med likadana verktyg och samma teknik som när den byggdes på 1310-talet. Projektet har utgjort ett centralt forum för kunskapsöverföring inom byggnadsantikvarisk forskning och praktik. Idag leder Almevik i samarbete med ukrainska kollegor ett projekt för att dokumentera Sofiakatedralen i Kiev, färdigställd under första halvan av 1000-talet, för att säkra kunskapen om byggnaden och dess interiör trots det pågående kriget.

Gunnar Almevik är, som synes, en mycket värdig mottagare av det pris som ska minna om konstnären och folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgrens gärning i form av ”banbrytande dokumentation av historiska och arkeologiska bilder, föremål och miljöer”. Liksom Mandelgren själv har Gunnar Almevik visat ett brinnande intresse för kulturhistoria men även för sin samtid, och för att kulturarvet ska kunna bestå, förstås och delas av alla.

Svenska Fornminnesföreningens styrelse