Stipendier

Svenska Fornminnesföreningen delar varje år ut stipendier till forskare, företrädesvis till doktorander. Stipendieansökan öppnades i december 2023 och sista ansökningsdag är 31 januari 2024. Här kan du läsa mer om hur du ansöker!

Vilka stipendier delar Svenska fornminnesföreningen ut?

Vi har sex stipendiefonder, avsedda för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.

Aron Anderssons fond stödjer forskning i medeltidens konst och kulturhistoria och utdelas företrädesvis till yngre forskare (under 35 år).

Birger Nermans fond stödjer forskning inom förhistorisk, särskilt nordeuropeisk, arkeologi och utdelas företrädesvis till yngre forskare (under 35 år).

Hildebrandsfonden stödjer forskning i nordisk arkeologi, förhistorisk och medeltida numismatik samt medeltidens konsthistoria.

Inga Sernings fond stödjer forskning inom svensk förhistorisk eller medeltida metallurgi och utdelas företrädesvis till yngre forskare (under 35 år).

Ingrid Nords fond stödjer forskning som omfattar naturvetenskapliga undersökningar och/eller analyser.

Jan Peder Lamms fond stödjer forskning på området Nordens järnålder med inriktning mot arkeologi och bildkonst.


Vad ska finnas med i min ansökan?

Ansökan ska innehålla:

  • Uppgift om namn, personnummer, e-postadress samt bank- eller postgironummer.
  • En kortfattad redogörelse av forskningsuppgiftens art, målsättning och tänkta genomförande.
  • Det sökta beloppets storlek med kostnadsberäkning.
  • Uppgift om medel för samma ändamål erhållits tidigare eller söks samtidigt i annan fond.
  • Uppgift om forskningsuppgiften ingår i doktorandarbete.
  • Ange ej vilken enskild fond ansökan avser. Undantag är Ingrid Nords fond som skall anges.

Även självständigt formulerade ansökningar beaktas dock. I ansökan ska då de uppgifter som efterfrågas ovan ingå. Ansökan med ofullständiga uppgifter beaktas ej.

Ansökningsblankett och stipendieutlysning för 2023-2024 kan du även ladda ned här:


Vart och när ska jag skicka min ansökan?

Ansökan ska ställas till vår e-post
stipendier@fornminnesforeningen.com

Eller med post till:
Svenska Fornminnesföreningen/att. Stipendiesekreteraren,
Stockholms universitet
Historiska institutionen
Södra huset, Hus D
SE – 106 91 Stockholm

Din ansökan ska vara inne senast den 31 januari 2024. Du ansvarar själv för att ansökan är komplett. Besked till dem som beviljats medel ges före utgången av maj månad samma år. Föreningen beviljar belopp om maximalt 10 000 kr per ansökan. Bidrag ges inte till tryckkostnader eller teknisk utrustning. Doktorandarbeten prioriteras.

Svenska Fornminnesföreningen kommer att på föreningens hemsida publicera beviljade anslag med bidragstagarens namn, beviljat belopp och kortfattad projektbeskrivning. Genom inlämnande av ansökan samtycker sökanden till ovan nämnda publicering samt att föreningen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för denna hantering.

Har du frågor om ansökan? Kontakta stipendiesekreterare Nanouschka Myrberg Burström: nanouschka.burstrom@ark.su.se.


Vad händer om jag får ett stipendium från Svenska fornminnesföreningen?

Stipendiat skall inom ett år till föreningens stipendiesekreterare insända en kortfattad redogörelse för stipendiets användning. Stipendiat som ej fullföljer detta åtagande kan ej söka ytterligare stipendier. Om en stipendiat inte hunnit utnyttja stipendiet inom året bör den ansöka om förlängd utnyttjandetid alternativt återbetala beloppet. Redogörelsen sändes lämpligen per e-post till stipendier@fornminnesforeningen.com eller med post till:

Svenska Fornminnesföreningen/att. Stipendiesekreteraren
Stockholm universitet
Historiska institutionen
Södra huset, Hus D
SE – 106 91 Stockholm

För att underlätta återrapporteringen, se: