Stadgar

August SohlmanStadgar antagna vid föreningens 128:e årsmöte den 19 mars 1998

§1. Svenska Fornminnesföreningen, som bildades 29 november 1869, har till ändamål att väcka och främja intresset för äldre tiders kultur, i främsta rummet den svenska kulturen och med huvudvikten lagd på forntid och medeltid. Föreningen har vidare att i enlighet med särskilda bestämmelser utdela priser och medaljer för förtjänstfull verksamhet inom föreningens intresseområde samt stipendier från föreningens fonder.
§2. Medlem betalar den årliga avgift som årsmötet bestämmer. Enskild medlem blir ständig medlem genom att betala den engångsavgift, som årsmötet fastställer.
§3. Till hedersledamot äger föreningen efter styrelsens förslag utse den som på ett framträdande sätt har främjat föreningen och dess ändamål. Förslag till hedersledamot kan inges, undertecknat av minst två medlemmar, till styrelsen.
§4. Av ständiga medlemmar erlagda avgifter avsätts till en särskild fond, vars avkastning styrelsen äger använda. Fondens kapital får inte utan föreningens beslut minskas.
§5. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Stockholm. Styrelsen består av minst 7 och högst 13 ledamöter som väljs av årsmötet. Ordföranden väljs för tiden intill dess nästa årsmöte hållits. Övriga ledamöter väljs för tiden intill dess årsmöte har hållits under andra kalenderåret efter valet. Av ledamöterna väljs vartannat år hälften och vartannat år den andra hälften. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare samt inom eller utom sig övriga funktioner, som styrelsen finner erforderliga.
§6. Styrelsen sammanträder så ofta ordföranden finner det nödigt eller då minst två av övriga ledamöter så begär för behandling av ett visst angivet ärende. Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening, som beträds av ordföranden. Vid val bestämmer dock lotten.
§7. Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen – av den eller dem som styrelsen därtill utser.
§8. Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår och jämte förvaltningsberättelse senast den 1 påföljande mars månad överlämnas för granskning till revisorerna.
§9. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid årsmötet tiden intill dess nästa årsmöte har hållits två revisorer jämte två revisorssuppleanter.
§10. Föreningens årsmöte hålls i Stockholm före april månads utgång. Kallelse till årsmötet utfärdas till medlemmarna personligen minst fjorton dagar före mötet. Samma kallelsetid och -sätt gäller för andra möten med föreningen. I kallelsen skall anges de ärenden, som skall behandlas vid mötet.
§11. Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
(1). Årsmötets öppnande
(2). Godkännande av föredragningslista
(3). Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
(4). Val av justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
(5). Årsmötets behöriga utlysande
(6). Styrelsens årsredovisning för föregående verksamhetsår
(7). Revisorernas berättelse för samma verksamhetsår
(8). Fastställande av resultat- och balansräkningar för samma verksamhetsår
(9). Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter och skattmästaren för samma verksamhetsår
(10). Fastställande av medlemsavgift
(11). Fastställande av eventuellt arvode till revisorerna
(12). Fastställande av antalet styrelseledamöter
(13). Val av föreningens ordförande
(14). Val av övriga styrelseledamöter
(15). Val av två revisorer med suppleanter för dem
(16). Val av valberedning om tre ledamöter
(17). Ärenden väckta av styrelsen eller medlemmar
(18). Utdelande av pris och tillkännagivande av årets anslags- och stipendieutdelning
(19). Årsmötets avslutning
§12. Som föreningens beslut gäller den mening som omfattas av fler än hälften av de närvarande medlemmarna. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av ordföranden vid mötet. Vid val bestämmer dock lotten. Val sker med slutna sedlar, om medlem så begär. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.
§13. Förslag till ändring av stadgarna kan, liksom i andra ärenden, väckas av varje medlem och av styrelsen.
Medlem, som önskar få förslag, som anges i föregående stycke, behandlat vid årsmötet, skall före januari månads utgång skriftligt anmäla ärendet till styrelsen. Ärendet skall jämte styrelsens yttrande finnas tillgängligt fjorton dagar före årsmötet. I kallelsen till årsmötet skall ärendet redovisas liksom styrelsens yttrande. Även av styrelsen väckt förslag, som anges i första stycket, skall finnas tillgängligt fjorton dagar före årsmötet och redovisas i kallelsen.
För ändring i stadgarna erfordras bifall av två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna.
§14. Väcks förslag om föreningens upplösning, skall detta behandlas vid två på varandra följande årsmöten. För förslagets godkännande erfordras på det första årsmötet bifall av två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.
Godkänns förslaget, ankommer det på föreningen att bestämma om föreningens tillgångar. Kapitalet och föreningens fonder bör överlämnas till institution eller organisation för att fortfarande komma till användning i det syfte, som anges i §1.