2024 Professor Bjørnar Julius Olsen

Professor Bjørnar Julius Olsen vid universitetet i Tromsø – Norges Arktiska universitet utses till mottagare av medaljen till Oscar Montelius minne år 2024. Olsen (f. 1958) är en internationellt ledande forskare och en av Nordens mest namnkunniga arkeologer. Hans breda forskningsintressen omfattar bland annat norra Skandinaviens förhistoria, samisk kulturhistoria, samtidsarkeologi, minne och relationen mellan människor och materiell kultur.

Publikationslistan omfattar drygt 170 arbeten och hans arbeten åtnjuter högt internationellt anseende. Olsen har gjort sig känd som en teoretiskt innovativ och debattinriktad forskare som framgångsrikt förenar en generell idédiskussion med kulturhistoriska tolkningar av konkreta arkeologiska källmaterial. Han har varit gästforskare vid University College London och i flera perioder vid Stanford University i USA, samt forskningsledare för en grupp vid Centre for Advanced Study vid Det Norske Videnskaps Akademi. Olsen är medlem av Det Norske Vitenskaps-Akademi sedan 2015 och av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab sedan 2017. Stort internationellt genomslag fick bl.a. boken In defense of things (2010), som utforskar och framhåller den materiella kulturens egenvärde och centrala roll inom arkeologin, samt den följande Archaeology: The Discipline of Things (Olsen et al 2012).

Olsen är också känd för några böcker som kommit att användas som läroböcker vid flera svenska lärosäten och han har på så vis kommit att avgörande bidra till hur den nordiska arkeologiska utbildningen, forskningen och debatten har formats de senaste 35 åren. De mest kända i det sammanhanget är den vetenskapsteoretiska läroboken Fra ting til tekst. Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning (1987, sedan 2003 även i svensk översättning), och Samenes historia fram till 1750 (Olsen & Hansen 2004, sedan 2006 även i svensk översättning, ny utgåva 2022) som båda blivit standardverk på sina områden. Olsen har lett en rad större forskningsprojekt varav de senaste är After Discourse: Things, Archaeology, and Heritage in the 21 st Century (Centre for Advanced Study, Det Norske Videnskaps- Akademi, 2016–2017) samt Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene (Norges forskningsråd toppforsk-program, 2017–2021). Parallellt med detta ingår han i flera större projekt såsom The Arctic Silk Road: Imagining Global Infrastructures and Community Boundaries in Sápmi and the Russian North, publicerar kontinuerligt nya arbeten och deltar återkommande i publika och mediala sammanhang.

Sammanfattningsvis har professor Bjørnar Julius Olsen gjort synnerligen framstående insatser inom det arkeologiska verksamhetsområdet och är sedan länge ett välkänt namn för generationer av studenter och forskare inom arkeologi. Hans tidiga teoretiska arbeten banade väg för ett internationellt renommé som få andra skandinaviska arkeologers, men han har parallellt med detta fortsatt att vara djupt engagerad i nordisk arkeologi, särskilt inom områdena stenålder, samisk arkeologi, kulturarvsfrågor, publik dialog samt arkeologisk teori och metod. Genom sin gärning har han kommit att bli en av den nordiska arkeologins mest tongivande företrädare och med sin inriktning vore han en synnerligen lämplig mottagare av Oscar Montelius minnesmedalj.