2015 Herman Bengtsson

Herman Bengtsson är sedan 2012 docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet och verksam som forskare vid Upplandsmuseet. Bengtsson disputerade på en avhandling i konstvetenskap om den höviska kulturen år 1999 Den höviska kulturen i Norden. En konsthistorisk undersökning.

Avhandlingen behandlar frågor såsom: fanns det en hövisk kultur i det medeltida Norden? Med utgångspunkt från skriftliga källor och bevarade konsthistoriska föremål gör Bengtsson ett försök att kartlägga ett förhållandevis okänt och mindre ofta uppmärksammat område inom den nordiska konst- och kulturhistorien. Undersökningen omfattar tiden från 1100-talets mitt till 1500-talets början, och behandlar såväl profana konst- och bruksföremål som kyrkliga utsmyckningar med anknytning till den kontinentala, höviska riddarkulturen. Bengtsson har sedan dess publicerat en rad viktiga och lärda studier inom ämnet.

Ett mycket betydande arbete är flerbandsverket om Uppsala domkyrka där Bengtsson agerat redaktör samt medverkande författare. Uppsala domkyrka del 1−7 (Sveriges Kyrkor vol. 227−234).

Bengtsson visar på en stor bredd i sitt författande och i sin kunskap, vare sig det handlar om Albertus Pictor, Den tillfälliga hallbyggnaden under medeltiden eller några notiser om Carl von Linnés grav i Uppsala. Även Sankt Göransgruppen i Storkyrkan i Stockholm har Bengtsson på ett förtjänstfullt sätt behandlat i årsboken för Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

Bengtsson är även en flitig föreläsare som på ett entusiasmerande sätt delger publiken sina iakttagelser som ofta har ett oväntat, tidigare obehandlat perspektiv.

Förutom detta så har Bengtsson även undervisat i Konsthistoria vid Ryska statliga humanistiska universitetet i Moskva. En viktig kulturgärning i dessa dagar av politisk instabilitet i östersjöregionen.

Svenska Fornminnesföreningen har det stora nöjet att tilldela Herman Bengtsson 2015-års Hildebrandspris och hoppas på många kommande verk och artiklar av prismottagaren!