2023 Margareta Kempff Östlind

Svenska Fornminnesföreningens pris till minne av Bror Emil och Hans Hildebrand år 2023, med en prissumma om 35 000 kr, tilldelas fil. dr Margareta Kempff Östlind.

Margareta Kempff Östlind har under sin långa och produktiva forskarkarriär företrädesvis forskat om medeltidens bildkonst, med huvudsaklig inriktning mot medeltida träskulptur. Under sin yrkeskarriär som universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet undervisade hon på ett brett konstvetenskapligt fält, och hon är en i alla sammanhang mycket uppskattad föreläsare. Margareta Östlind har publicerat en mängd förnämliga arbeten ända från trebetygsuppsatsen om Jordan Målare som kom att tryckas i en av Vitterhets-, historie- och antikvitets-akademiens bokserier (1985). Tillsammans med Jan von Bonsdorff och Göran Dahlbäck redigerade hon publikationen I heliga Birgittas trakter: nitton uppsatser om medeltida samhälle och kultur i Östergötland ”Västanstång” (1990). Doktorsavhandlingen Attribueringarnas mångfald: Johannes Stenrat och Hans Hesse: Den senmedeltida verkstadens produktion lades fram vid Stockholms universitet 1994. Den historiografiskt inriktade avhandlingen är av hög kvalité och är inte bara mycket intressant utan även mycket praktiskt användbar genom sin granskning av hur attribueringar till konstnär ofta okritiskt förs vidare utan närmare undersökning av materialet.

Margareta Kempff Östlind var under många år verksam inom Riksantikvarieämbetets projekt Sockenkyrkorna – Kulturarv och bebyggelsehistoria. Projekt, som pågick under 2000-talets två första decennier, är en milstolpe inom svensk kyrkoantikvarisk och kulturhistorisk forskning som resulterade i talrika publikationer. Margareta skrev om kyrkbänkar i alla volymerna, och tillsammans med Markus Dahlberg var hon huvudredaktör för delen om Medelpad och Ångermanland (2018). Denna del av hennes forskning ledde också vidare till artiklar och titlar såsom Kyrkorummet som social arena (2003) och Ceremoniella rum (2006).

Sedan 1980-talet har Margareta Kempff Östlind varit en central och aktiv deltagare i svensk kyrkoantikvarisk forskning, genom sin konstvetenskapliga gärning och den särskilda inriktningen mot kyrklig medeltida konst och träskulptur. Hennes forskning kombinerar detaljkunskaper om stil och hantverksteknik med bredare sociala och kulturhistoriska ramverk. Genom en lång karriär har hon förmedlat djup kunskap och väckt brett intresse för det förflutnas bilder och praktiker både inom och utom akademin. Det är med stor glädje vi tilldelar henne Svenska Fornminnesföreningens pris till Bror Emil och Hans Hildebrands minne år 2023.