2022 Fredrik Hallgren

Utvalda

Svenska fornminnesföreningens pris till minne av Bror Emil och Hans Hildebrand år 2022, samt en prissumma om 25.000 kr, tilldelas fil. dr Fredrik Hallgren.

Fredrik Hallgren är en erkänd expert på skandinavisk stenåldersarkeologi. Han disputerade år 2008 vid Uppsala universitet med avhandlingenIdentitet i praktik: lokala, regionala och överregionala sociala sammanhang inom nordlig trattbägarkultur där han särskilt intresserade sig för stenålderns hantverkspraktiker och deras roll för kulturell identitet. I sin yrkesroll har Fredrik Hallgren lett flera spektakulära grävningar såsom av den mesolitiska bosättningen i Kanaljorden vid Motala Ström (2009–2013). Vid undersökningar i Dagsmosse, Östergötland fann han och medarbetare tidigare okända stenåldersboplatser och ett mycket fint och välbevarat organiskt fyndmaterial i spåren av pågående torvtäkt. Projektet har inte bara gjort flera spektakulära nyfynd utan även mycket tydligt visat på vilka arkeologiska skatter och möjligheter som döljer sig i miljöer som sällan dokumenteras eller inventeras systematiskt. Likaså på det akuta behovet av att den här typen av miljöer utreds och kartläggs bättre än vad som gjorts tidigare, för att kunna skydda dem bättre.

Fredrik Hallgren har ett stort och starkt intresse för sitt fält, vilket också lett honom att göra återkommande egna fältstudier och undersökningar på olika platser i Skandinavien, ofta bekostade med stipendiepengar eller ur egen ficka. Med stor kunskap och oförtruten entusiasm i bagaget framträder han som både expert och som en stark och egen röst som talar för kulturarvet och arkeologin.