Inbjudan till symposium på Armémuseum

Inbjudan till symposiet Proffs och amatörer – fornälskare är vi allihopa hållet i samband med Svenska fornminnesföreningens 150 års-firande den 28 februari 2020 kl. 9.30-17.00, Armémuseum, Hörsalen

Vem älskar kulturarvet bäst?

Relationen mellan kulturarvets professionella och amatörer är en återkommande fråga inom fornminnes- och kulturmiljöområdet. Hur tillvaratas bäst det stora publika intresset för kulturlämningar? Hur legitimeras den professionella kulturmiljö- och museisektorn inför allmänheten? Vem har rätt till material, tolkning och praktik? Frågor som dessa har varit centrala i debatter om t.ex. reformer av museisektorn, olika gruppers representation och framväxten av en publik arkeologi. Amatörverksamheter såsom metalldetektering och sportdykning har givit upphov till konflikt, förhandling och utveckling i Sverige och omvärlden. Professionella och amatörer har ibland haft olika intressen, men ofta funnit vägar framåt.

Utvecklingen av en decentraliserad kulturmiljövård har också medfört en förändring av expertrollen. Utmanar förändringen de professionella instansernas trovärdighet i allmänhetens ögon, lämnar den fältet fritt för ”falska vetenskapare”, eller är ökad demokratisering och samverkan vägen till ökad legitimitet? Och hur upprätthåller man allmänhetens respekt för fornlämningar och fornfynd, när branschen själv gallrar bort fynd i mängder?

De senaste årtiondena har inneburit en allmän demokratisering i synen på medborgarinflytande och dialog. Den s.k. samverkansuppgiften har sedan 1970-talet varit en lagstadgad del av högskolornas uppdrag. Inom arkeologin har publika verksamheter integrerats i musei- och utgrävningsprojekt. Den senaste kulturarvspropositionen understryker att kulturarvet i ännu högre utsträckning än tidigare bör öppna för olika perspektiv och förhållningssätt och att ideella krafter är viktiga i detta. Det gemensamma kulturarvet ska vara en angelägenhet för alla, det offentliga samtalet vidgas och fördjupas, och medskapande och engagemang främjas.

Svenska fornminnesföreningen har en spännande position i denna utveckling, då verksamheten utgör just ett sådant forum för möten mellan professionella och ”intresserad allmänhet” som ofta efterlyses. Föreningen grundades 1869 som ett forum för ”fri” fornforskning då man ansåg att samhällets fornminnesintresse, och uppdraget att beforska och förvalta fornminnen, centraliserades i alltför hög grad. Den arkeologiska professionen formerade sig kring universitet, akademi och Historiska museet. SFF engagerade sig istället i att sprida och stödja allmänhetens intresse för forntidens lämningar och konst genom lokala samlingar och museer, samverkan med fornminnes- och hembygdsföreningar, föredrag, publikationer, medlemsaktiviteter och stipendieverksamhet.

I samband med att föreningens 150-årsjubileum vill vi därför bjuda in till ett symposium för att diskutera hur gränslandet och mötet mellan professionella och amatörer ser ut idag. Var går gränslinjerna? Var äger dialogen rum? Var finns spänningar och problem? På vilka sätt och områden ser vi mervärden? Hur kan ansvarsuppdrag och samverkansuppgift bäst kombineras?

Program

9.30 Välkomstkaffe, registrering

10.00 Välkomna (Pia Bengtsson Melin, Nanouschka M. Burström)

10.15 Oss fornvänner emellan: En historisk exposé över relationen mellan ideell och professionell kulturmiljövård (Ola W. Jensen, forskare, avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet)

10.50 Lagar, vetenskaplighet och legitimitet (Birgitta Johansen, landsantikvarie, Örebro länsmuseum)

11.25 Amatørdreven metaldetektorarkæologi som citizen science i Danmark (Andres Dobat, lektor, Århus universitet)

12.00 Lunch i Loftsalen

13.00 Att förena nytta med nöje och ideella krafter i kulturarvssektorn (Maria Neijman, länshemslöjdskonsulent, Sörmlands museum)

13.30 Spara eller slänga? Om gallring vid arkeologiska undersökningar (Lena Holmqvist, lektor, Stockholms universitet)

14.00 Kulturarv i vått och torrt. Publika samarbeten från en sjöhistorisk horisont (Mirja Arnshav, forskningssamordnare, Statens maritima och transporthistoriska museer)

14.30 Kaffepaus

15.00–16.00 Paneldebatt (moderator Mats Burström, professor i arkeologi, Stockholms universitet) Carolina Andersson (utredare, Riksantikvarieämbetet) Clara Brandkvist (styrelseledamot i Sällskapet för kreativ anakronism, SCA Sverige/Nordmark) Katherine Hauptman (museichef, Historiska museet) Irja Lööw (chef för Arkeologerna) Per Nilsson (forskare och arkeolog, Östergötlands museum) Jan Nordwall (generalsekreterare, Sveriges hembygdsförbund)

16.00–17.00 Förfriskningar

Symposiet arrangeras av Svenska fornminnesföreningen i samarbete med Stockholms universitet. Anmälan görs till ulrika.bornestaf@shm.se senast 31 januari 2020, ange namn och ev. specialkost. Konferensavgift 350 kr sätts samtidigt in på Plusgirokonto 53 921-3, glöm ej ange namn. Avgiften inkluderar kaffe morgon och eftermiddag samt lunch och mingel. Varmt välkommen!